<<Καλύτερον, ἀδελφέ μου, νὰ ἔχῃς ἑλληνικὸν σχολεῖον εἰς τὴν χῶραν σου, παρὰ νὰ ἔχῃς βρύσες καὶ ποτάμια· καὶ ὡσὰν μάθης τὸ παιδί σου γράμματα, τότε λέγετε ἄνθρωπος.>>

                                                                            

It is better, my brother, for you to have a Greek school in your village rather than fountains and rivers, for when your child becomes educated, then he is a human being.

                                                                                                                                                              +St. Kosmas Aitolos

 

At Kimisis we are committed to both preserving promoting our Greek heritage. This includes the teaching of the Modern Greek language, history, culture, and faith. 

Below are Greek language resources that you may find helpful: